حضرت امام صادق (ع): اشرف الموت قتل الشهاده > شرافتمندترین مرگ ها کشته شدن در راه خداست.

پوستر شهید جعفری – 3

 پوستر شهید دکتر حاج ملاعباس جعفری – شماره سه

پوستر شهید جعفری – شماره سه