حضرت امام صادق (ع): اشرف الموت قتل الشهاده > شرافتمندترین مرگ ها کشته شدن در راه خداست.

تصویر پس زمینه به همراه تقویم محرم 91 – 3

تصویر پس زمینه به همراه تقویم محرم 91 – شماره سه

تصویر پس زمینه به همراه تقویم محرم 91 - شماره سه