حضرت امام صادق (ع): اشرف الموت قتل الشهاده > شرافتمندترین مرگ ها کشته شدن در راه خداست.

تصویر شهید جعفری – 1

تصویر شهید دکتر حاج ملاعباس جعفری – شماره یک

تصویر شهید جعفری - شماره یک