حضرت امام صادق (ع): اشرف الموت قتل الشهاده > شرافتمندترین مرگ ها کشته شدن در راه خداست.

تصویر شهید جعفری – 2

تصویر شهید دکتر حاج ملاعباس جعفری – شماره دو

 تصویر شهید جعفری – شماره دو