حضرت امام صادق (ع): اشرف الموت قتل الشهاده > شرافتمندترین مرگ ها کشته شدن در راه خداست.

پوستر شهید جعفری – 1

پوستر شهید دکتر حاج ملاعباس جعفری – شماره یک

پوستر شهید جعفری - شماره یک