حضرت امام صادق (ع): اشرف الموت قتل الشهاده > شرافتمندترین مرگ ها کشته شدن در راه خداست.

پوستر شهید جعفری – 2

 پوستر شهید دکتر حاج ملاعباس جعفری – شماره دو

پوستر شهید جعفری – شماره دو